MILJÖ

I media debatteras bromerade flamskyddsmedel som mycket farliga, ofta i termer som PBB och PBDE, men även borsyra debatteras som hälsoskadlig substans enligt REACH-listan. Woodsafe Timber Protection använder sig av två olika brandskyddsmedel som produceras av Koppers Performance Chemicals Inc., USA, samt Hoover Inc., USA.
   
  • Koppers FirePRO® innehåller inte bromerade substanser, men innehåller mindre mängd borsyra i färdig slutprodukt. Gränsvärde för märkningsplikt och restriktioner går vid 5,5 viktprocent av borsyra. Detta gränsvärde överskrids inte och därmed är Woodsafe FirePRO™-impregnerat trä och plywood inte märkningspliktigt. Produkten är genom typgodkännandebevis godkänd enligt kravet på emission för inomhusmiljö. 
  • Koppers/Hoover Fire-X®  innehåller inte bromerade substanser och inte borsyra.  
Ingen av Woodsafes impregnerade träprodukter omfattas av restriktioner för nedströmsanvändare annat än rekommendationer såsom AMV och våra produktfaktablad. Avfallshantering sker enligt principen att sortera träavfall som brännbart trä. Egen förbränning rekommenderas inte på grund av försämrade förbränningsegenskaper, vilket kan skada mindre biobränslepannor (bl.a. kan koks-beläggning bildas).

Svanen

Woodsafe Timber Protection får allt oftare frågan om Woodsafe brandskydd uppfyller miljösystem, t.ex. Svanen, Leed, Breeam m.m. Svanenmärkning är ett miljösystem som efterfrågas i allt större utsträckning av såväl arkitekter som byggare och beställare.

Efter att organisationen Svanen utrett Woodsafes tjänster, har Svanen kommit fram till följande:  Woodsafe brandskyddsimpregnerat trä och plywood ingår inte i Svanens kriterier enligt kraven på särskilda ämnen enligt 021, 026. Detta innebär därmed att Woodsafe brandskyddsimpregnerat trä kan användas i Svanenmärkta projekt. Bedömning av brandskyddsmedel skall således inte tas med i helheten till Svanens bedömning. 

Byggvarubedömningen 

Woodsafe Timber Protection har fullständig bedömning enligt kriterier för Byggvarubedömningen.

EPD    

Saknas.

Leed

Ej relevant som enskild produkt. Woodsafe Timber Protection rekommenderar att våra fastställda deklarationer används som underlag i Leed projekt.

Sunda Hus

Woodsafe Timber Protection har fullständig bedömning enligt kriterier för Sunda Hus.

Miljödeklaration   

Woodsafe Timber Protection har fastställd miljödeklaration.

Breeam 

Ej relevant som enskild produkt. Woodsafe Timber Protection rekommenderar att våra fastställda deklarationer används som underlag i Breeam projekt.

Basta 

Saknas.

diskutera med våra experter? våra experter är här.