ORDLISTA

Fackord och fackuttryck på svenska och engelska med förklaringar på svenska.

 

Svenska

 

Engelska

 

Förklaring

Anmält Organ Notified bodies  Anmälda Organ är anmälda till EU-kommissionen som behöriga / ackrediterade att genomföra tester och certifieringar av produkter i de fall lagen kräver verifiering av en oberoende tredje part.
Ackreditering av företag/organisationer som arbetar med att bedöma produkters överensstämmelse med lagens krav Accreditation of conformity assessment bodies  En tredjeparts försäkran att de företag / organisationer som utsetts till att t ex bedöma CE-märkning och att utföra tester. Har den specifika kompetens som krävs för att utföra sina uppgifter.
Cassis de Dijon principen (EG domstolen, rättsfall C-120/78) Cassis de Dijon principle (ECJ Case C-120/78)  Ömsesidigt erkännande. Vilket innebär att en produkt, som följer nationell lagstiftning och där ingen harmoniserad EU-lagstiftning finns, fritt ska kunna säljas i de övriga länderna.
CE-märkning CE-marking  CE-märkning av en produkt innebär att produkten uppfyller de krav som finns i relevanta direktiv samt har genomgått föreskriven procedur för att verifiera att produkten överensstämmer med kraven, till exempel testats av ett Anmält Organ.
Bedömning av överensstämmelse (...med kraven som anges i t ex ett direktiv). Conformity assessment  Tillverkare måste säkerställa att deras produkter verkligen uppfyller kraven som direktiven anger, en bedömning av överensstämmelse. Direktiven anger olika procedurer (sätt) att visa att konstruktionen och att tillverkningen av produkten överensstämmer med kraven. Procedurerna är indelade i "moduler" som täcker konstruktionsfasen, produktionsfasen eller båda.
Försäkran om överensstämmelse Declaration of Conformity  En försäkran där tillverkaren av produkten, eller en auktoriserad representant från EU, skriver under på att en viss produkt uppfyller kraven i de angivna direktiven. I deklaration ska man kunna identifiera tillverkaren eller representanten, produkten, aktuella direktiv, samt eventuellt de standarder som det refereras till och/eller kontrollerande Anmält Organ.
Grundläggande hälso- & säkerhetskrav Essential health and safety requirements  Direktiven innehåller övergripande hälso- & säkerhetskrav för produktens konstruktion och användning. Kraven är bindande och det är tillverkarnas ansvar att se till att välja en teknisk lösning som gör att produkten uppfyller dessa krav.
Harmoniserade standarder Harmonised standards  Kommissionen "harmoniserar en standard" när den publiceras med titel och referenser till det aktuella direktivet i "Offical Journal". När standarden är antagen måste den publiceras av nationella medlemmar av Standardiseringsorganisationerna CEN, CENELEC och ETSI. Samtidigt måste gamla nationella standarder återkallas.
Marknadsövervakning Market Surveillance  Marknadsövervakning är ett viktigt verktyg för implementering av direktiven som är utformade enligt den nya metoden. Marknadsövervakningen behöver fungera effektivt för att kunna uppnå: En likformig tillämpning av EU lagstiftningen. Jämbördigt skydd för alla invånare. Att vidmakthålla samma spelregler för företag. För att uppnå detta krävs att: Nationella övervaknings-myndigheter ska kunna intyga att produkter som placeras på marknaden stämmer överens med den gällande lagstiftningen. Om nödvändigt, ska myndigheterna kunna vidta åtgärder mot tillverkare/importör för att uppnå överensstämmelse.
Moduler Module Direktiven anger olika procedurer (sätt) att visa att konstruktionen och att tillverkningen av produkten överensstämmer med kraven. Procedurerna är indelade i "moduler" från A till H som täcker konstruktions- eller produktionsfasen eller båda. Modul A innebär att tillverkaren själv kan certifiera sin produkt medan modulerna över A i regel kräver någon form av inblandning av ett Anmält Organ.
Avtal om ömsesidigt erkännande MRA- mutal recognition agreements  Avtal om ömsesidigt erkännande som gäller mellan den europeiska gemenskapen och länder utanför EU som har uppnått en jämförbar teknisk utveckling. Dessa avtal är baserade på ett ömsesidigt accepterande av testrapporter och certifieringar av den ena partens Anmälda Organ.
Direktiv enligt den nya metoden New Approach Directives  Direktiv som är utformade enligt en ny metod och som bara innehåller övergripande men bindande hälso- & säkerhetskrav (alla CE-märkningsdirektiven bl a). Tekniska detaljer finns att hämta i de harmoniserade standarder som är knutna till direktiven. Medlemsländerna är skyldiga att implementera direktiv så att de blir en del av den nationella lagstiftningen.
Släppa ut på marknaden Placing on the market  Att för första gången släppa ut produkten eller göra den tillgänglig på den europeiska marknaden. Produkten kan bli åtkomlig antingen genom en kostnad eller utan kostnad.
Överensstämmelse förutsätts Presumption of conformity  Produkter som överensstämmer med de harmoniserade standarder som berör dem uppfyller automatiskt motsvarande krav som direktiven kräver.
Produktansvar Product Liability  Tillverkaren av en produkt är ansvarig om deras produkt orsakar skador på person eller egendom även om produkten uppfyller kraven från nationell och/eller Europeisk lagstiftning. Principen om produktansvar gäller industri- och jordbruksprodukter.
Standarder Standards  Tekniska specifikationer som är antagna hos nationella, Europeiska eller internationella standardorganisationer för återkommande eller kontinuerlig användning. Användande av standarder är frivilligt och de är tänkta som ett hjälpmedel.
Teknisk dokumentation Technical file  Direktiven kräver att tillverkaren upprättar en teknisk dokumentation som visar att produkten uppfyller de aktuella kraven. Dokumentationens innehåll regleras genom de olika direktiven, kraven varierar beroende på vilka produkter det gäller.