Woodsafe Exterior® Fire-X™

Woodsafe Exterior® Fire-X™ brandskyddsimpregnering är unik på alla sätt och ger dig som arkitekt frihet att skapa med trä, och nedströmsanvändare rätt förutsättning att använda olika träslag i exteriör och fuktig miljö. Helt utan krav på annan skyddande beläggning såsom täckande fasadfärg. Woodsafe Exterior® Fire-X™ ger en permanent vattenfast brandimpregnering som tillåter träet att åldras naturligt, och kan med fördel användas som träfasad, som beklädnad i loftgångar, vindsutrymmen, yttertak, undertak, skärmtak, under jord (t.ex. gruvmiljö), offshore m.m. Woodsafe Exterior® Fire-X™ är listad som urlakningsbeständig behandling i 2012 UK Wood Protection Association Flame Retardants Manual. 

Woodsafe Exterior® Fire-X™ är DoP-deklarerad och CE-certifierad enligt EN14915:2013 för flertalet träslag, såsom cederträ, lärk, gran, ek samt tekniskt godkänd enligt SP-Fire 105 fasadbeklädnad på cederträspån och värmebehandlad furu.

Hygroskopicitet 

Woodsafe Exterior® Fire-X™ är sammansatt av icke hygroskopiska ämnen och innehåller inte substanser som t.ex. ammonium, urea, di-ammonium, monoammonium m.m.

Förebyggande personskydd        

Använd enligt AMVs rekommendationer skyddsglasögon, skyddshandskar och andningsskydd för situationer som kräver det, samt sörj för god ventilation vid slipning och dammbildning. Vi akut nödsituation, kontakta läkare 112. Vid ögonskada, skölj varsamt med ljummet vatten från dricksglas eller särskild vattensköljbehållare tills besvären förvinner. Om irritation kvarstår, kontakta läkare 112 och ta med säkerhetsdatablad för produkten.

Infästningsmaterial

International Building Code (IBC) Avsnitt 2304.9.5.3. Infästningsmaterial för behandlat virke som används i utomhusbruk eller våta eller fuktiga platser. Infästning, inklusive muttrar och brickor, för brandskyddsbehandlat virke som används i utomhusbruk eller våta och fuktiga platser skall vara spikar av rostfritt stål på minst A2 kvalitet. Vid havet eller liknande plats plats gäller minst A4 kvalitet. Woodsafe rekommenderar för utvändig, fuktig och väderutsatt montering av Woodsafe Exterior® Fire-X™ att alltid använd rostfritt stål (A2 eller A4) infästningsmaterial, fästen för trämaterial. Rekommendation är om än ännu viktigare för träslag som cederträ, ek, thermowood och träslag med innehåll av garvsyra, träets surhetsgrad m.m.

Byggavfall

Byggavfall med Woodsafe Exterior® Fire-X™ skall sorteras som brännbart trämaterial. Förbränning i egen fastbränsleanläggning rekommenderas inte på grund av försämrade förbränningsegenskaper, vilket kan ge skador i anläggningen. Biprodukter från Woodsafe Exterior® Fire-X™ såsom spån, kutter och flismaterial skall inte användas som djurströmedel eller för tillverkning av fastbränsle som t.ex. briketter, pellet, flis eller liknande.

Beständighet        

Woodsafe Exterior® Fire-X™ har godkända beständiga egenskaper för exteriör applikation, bland annat enligt ASTM 2898D. Woodsafe Exterior® Fire-X™ kan med fördel användas i fuktiga sjö, hav och kustnära miljöer, helt utan krav på ytbehandling.

Bearbetning

Woodsafe Exterior® Fire-X™ kan kapas för längdanpassning och håltagning för eldon, fiberslipning m.m. kan utföras. Däremot får materialet inte dimensionsjusteras i sådan utsträckning att betydande mängd brandskyddsmedel reduceras. Rådgör med Woodsafe support för mer information.

Trä innehåller naturliga ämnen

Vissa träslag har mer eller mindre innehåll av mineraler, kåda, lignin och syra, t.ex. garvsyra i ek. Sådana ämnen kan under vissa förutsättningar reagera vid impregneringsprocessen där t.ex. garvsyra kan missfärga ek såsom svart, blåsvart, blå missfärgning, och vid torkningsprocessen kan utslag av kåda och lignin förekomma. Ofta går detta fenomen att putsa bort, men det är en naturlig egenskap som inte är reklamationsbar. Kvaliteten på levererat material har stor betydelse för optimalt resultat. Mer information finns att läsa i Woodsafe16 Appendix FRW.

Täckmålning av fasad och träpaneler

Woodsafe Exterior® Fire-X™-impregnerat trämaterial är anpassat för att inte målas, och således skall inte träpanel täckmålas. Om täckmålning ändå utförs, vilar ansvaret för slutresultat på utföraren, inte Woodsafe.

Takventilation

En takventilation med naturligt fritt luftflöde är högst önskvärd för alla typer trätak, behandlat eller ej, eftersom det tillåter fukt vara strömma ut närhelst taket värms av solstrålning, oavsett årstid. Detta beror på "skorstenseffekten", där luften stiger naturligt när den värms. I ett sluttande tak takfotsventilation och nockventilation, tar den naturliga luftcirkulationen bort fukt mycket effektivt. Uppvärmd luft strömmar ut vid nocken (tillsammans med vattenånga som förångats från träet) och frisk luft samtidigt dras in vid bjälklaget.

Den friska luften värms samtidigt som den stiger inne i vinden, vilket minskar dess relativa fuktighet och öka dess kapacitet att absorbera vattenånga. Flödet stannar i huvudsak upp på natten och under molnigt, fuktigt väder på grund av avsaknaden av soluppvärmning, vilket innebär att fuktig utomhusluft inte dras in vid dessa tillfällen. 

Fukt ackumuleras i tak som en följd av verksamhet som pågår inom boytan, såsom matlagning och duschning. Den luftburna vattenångan förflyttar sig upp på vinden genom många små "luftläckage" vid genomföringar och vid hörn mellan väggar och tak som gör det möjligt för luft och luftburen fukt att strömma uppåt till vinden. Fukten kondenseras ofta på kalla takytor, vilket höjer halten av fukt i träet och ibland även orsakar att vatten droppar ner på isoleringen. Fuktspärrar kan minska spridning av fukt på vinden, men luftläckage kan bära så mycket som upp till 10 gånger mer fukt upp på vinden än spridning genom Gips eller andra material. Eftersom en fuktspärrar bara stoppar ca 10% av fuktflödet in till takutrymmet, verkar det inte logiskt att halvera minsta fritt ventilerade utrymme som krävs (från 1/150 till 1/300) bara för att en fuktspärrar används . 

 Ventilationsfläktar är en tveksam lösning. De flesta är temperaturaktiverade, vilket innebär att de inte fungerar på vintern när fukt ackumuleras som snabbast. De är inte ett substitut för naturlig ventilation. Gavelventiler hjälper inte mycket heller, eftersom ingen luftflöde skapas om inte vinden blåser precis rätt. 

Det finns inga enkla svar på frågan om hur mycket ventilation som behövs i ett tak. Det man med säkerhet kan säga är att ventilationen bör vara jämnt fördelad mellan nockventilationen och bjälklagets ventiler, för både obehandlad plywood samt behandlad plywood. Valmade tak, platta tak och pulpettak är svåra att ventilera ordentligt då formen på dem hindrar en god naturlig ventilation. Varje typ måste analyseras individuellt för att säkerställa god fuktkontroll.

diskutera med våra experter? våra experter är här.