Woodsafe FirePRO™

Woodsafes brandskyddsimpregneringsstandard för exteriöra och interiöra applikationer. Woodsafe FirePRO™-impregnerat material av massivt trä och plywood kan ytbehandlas med flertalet olika färgsystem, t.ex. lack, lasyr och täckfärg utan att förlora prestanda såsom B-s1,d0. Woodsafe FirePRO™ kan med fördel användas som träfasad i flervåningshus, loftgångar, vägg och takbeklädnader inomhus, konstruktioner, applikationer för akustik (t.ex. glespanel, perforerad plywood, emballage, offshore, fordon t.ex. tåg och lastbil m.m.). Woodsafe FirePRO™ är upptagen på UK Wood Protection Association (WPA) som ”humidity resistance (HR)”, vilket innebär att produkten är beständig utan urlakningsdefekter. Woodsafe FirePRO™ är DoP-deklarerad och CE-certifierad enligt EN14915:2013, EN13986:2004 för flertalet träslag och plywood, såsom furu, gran, ek, lärk, cederträ, björk, ask med flera samt plywood som björk, furu, gran, poppel. Certifieringen av Woodsafe FirePRO™ omfattar över 31st olika variationer och över 130st variationer av träslag, brandklass, behandling och bearbetning.

Broschyr         

Hygroskopicitet 

Woodsafe FirePRO™ är sammansatt av icke hygroskopiska ämnen och innehåller inte substanser som t.ex. ammonium, urea, di-ammonium, monoammonium och liknande. Woodafe FirePRO™ omfattas av typgodkännandebevis som icke hygroskopisk produkt via beständighetsprovning med brandegenskap CEN/TS 15912:2012 DRF INT, INT1, EXT.

Förebyggande personskydd        

Använd enligt AMVs rekommendationer skyddsglasögon, skyddshandskar och andningsskydd för situationer som kräver det, samt sörj för god ventilation vid slipning och dammbildning. Vi akut nödsituation, kontakta läkare 112. Vid ögonskada, skölj varsamt med ljummet vatten från dricksglas eller särskild vattensköljbehållare tills besvären förvinner. Om irritation kvarstår, kontakta läkare 112 och ta med säkerhetsdatablad för produkten.

Infästningsmaterial

När infästningsmaterial skyddas av täckande färg rekommenderas kvalitet enligt branschnorm. När infästningsmaterial inte skyddas med täckande färg rekommenderas kvalitet på infästningsmaterial såsom spik, skruv, spikbleck med flera på liknande sätt som för Woodsafe Exterior® Fire-X™. 

International Building Code (IBC) Avsnitt 2304.9.5.3. Infästningsmaterial för behandlat virke som används i utomhusbruk eller våta eller fuktiga platser. Infästning, inklusive muttrar och brickor, för brandskyddsbehandlat virke som används i utomhusbruk eller våta och fuktiga platser, skall vara spikar av rostfritt stål på minst A2 kvalitet. Vid havet eller liknande plats plats gäller minst A4 kvalitet.

Woodsafe Timber Protection rekommenderar följande för utvändig, fuktig och väderutsatt montering av Woodsafe Exterior FirePRO™; att alltid använd rostfritt stål (A2 eller A4) i infästningsmaterial (fästen för trämaterial). Denna rekommendation är om än ännu viktigare för träslag som cederträ, ek, thermowood och träslag med innehåll av garvsyra, träets surhetsgrad m.m. 

Byggavfall

Woodsafe FirePRO™ byggavfall skall sorteras som brännbart trämaterial. Förbränning i egen fastbränsleanläggning rekommenderas inte på grund av försämrade förbränningsegenskaper, vilket kan ge skador i anläggningen. Woodsafe FirePRO biprodukter såsom spån, kutter och flismaterial skall inte användas som djurströmedel eller för tillverkning av fastbränsle som t.ex. briketter, pellets, flis eller liknande.

Kontakt med betong

Trä som är branskyddsbehandlat med Woodsafe FirePRO™ kan användas i kontakt med betong eller murverk som inte kommer att bli fuktig eller våt under användandet. Exempelvis trösklar, window blocking, brädfoder och cap blocking på betongväggar eller murade yttre väggar är acceptabla applikationer så länge de är inneslutna i klimatskalet och inte utsätts för fukt eller väta. Woodsafe FirePRO™ kan användas i kontakt med torra betonggolv. Trä behandlat med Woodsafe FirePro ™ får inte användas i kontakt med fuktiga betonggolv eller betonggolv som kan bli utsatt för väta, avsköljning eller översvämning

Ytbehandling av träpanel/plywood för interiör användning

Woodsafe FirePRO™ kan ytbehandlas för interiör användning med bestående egenskaper mot brand såsom B-s1,d0 enligt certifikat. Godkända ytbehandlingssystem enligt certifikat SC0243-09 är bland annat vattenburen täckfärg, lasyr och pigmenterad klarlack samt lösningsmedelburen täckfärg, lasyr samt 2-komponent syralack och hårdvaxolja. Att ytbehandla träpanel för interiör användning är en rekommendation för att behålla träets nyans längre och att skydda träet mot föroreningar, men det är inget krav.

Beständighet        

Woodsafe FirePRO™ har godkända beständiga egenskaper för exteriör applikation enligt CEN/TS 15912 DRF1, DRF2, EXT med målad yta, fabrikat Engvall & Claeson med flera. Detaljer om färgsystem besvaras via support(at)woodsafe.se.

Bearbetning

Woodsafe FirePRO™ kan kapas för längdanpassning och håltagning för eldon, fiberslipning m.m. Däremot får materialet inte dimensionsjusteras i sådan utsträckning att betydande mängd brandskyddsmedel reduceras. Rådgör med Woodsafe support för mer information.

Naturliga innehåll av ämnen i träslaget som impregneras

Vissa träslag har mer eller mindre innehåll av mineraler, kåda, lignin och syra, t.ex. garvsyra i ek. Sådana ämnen kan under vissa förutsättningar reagera vid impregneringsprocessen där t.ex. garvsyra kan missfärga ek såsom svart, blåsvart, blå missfärgning, och vid torkningsprocessen kan utslag av kåda och lignin förekomma. Ofta går detta fenomen att putsa bort, men det är en naturlig egenskap som inte är reklamationsbar. Kvaliteten på levererat material har stor betydelse för optimalt resultat. Mer information finns att läsa i Woodsafe16 Appendix FRW.

Ytbehandling 

Woodsafe FirePRO™-impregnerat trämaterial skall ytbehandlas vid exteriör montering, till skillnad från Woodsafe Exterior® Fire-X™ som inte skall ytbehandlas. Målningssystem som skall användas måste utgöra industriell högkvalitet, kontakta support(at)woodsafe.se för mer information. Målning skall alltid ske enligt principen grund, mellan och färdigstrykning, med tillräcklig torkningstid och skikttjocklek i varje skikt. Utförandet hänvisas till separat målningsanvisning.

Ej rekommenderade ytbehandlingssystem

Behandlingssystem som järnvitrol och kiselbehandling har låg effekt på Woodsafe FirePRO™-impregnerat trä, och ger därmed inte samma snabba gråtoningseffekt i jämförelse med obehandlat trä. Övriga system som inte rekommenderas är bland annat slamfärg, som inte uppnår tillräckligt väderskydd. Kontakta support(at)woodsafe.se för mer information eller ring +46 21 147273.

Takventilation

En takventilation med naturligt fritt luftflöde är högst önskvärd för alla typer trätak, behandlat eller ej, eftersom det tillåter fukt vara strömma ut närhelst taket värms av solstrålning, oavsett årstid. Detta beror på "skorstenseffekten", där luften stiger naturligt när den värms. I ett sluttande tak takfotsventilation och nockventilation, tar den naturliga luftcirkulationen bort fukt mycket effektivt. Uppvärmd luft strömmar ut vid nocken (tillsammans med vattenånga som förångats från träet) och frisk luft samtidigt dras in vid bjälklaget. 

 Den friska luften värms samtidigt som den stiger inne i vinden, vilket minskar dess relativa fuktighet och öka dess kapacitet att absorbera vattenånga. Flödet stannar i huvudsak upp på natten och under molnigt, fuktigt väder på grund av avsaknaden av soluppvärmning, vilket innebär att fuktig utomhusluft inte dras in vid dessa tillfällen. 

 Fukt ackumuleras i tak som en följd av verksamhet som pågår inom boytan, såsom matlagning och duschning. Den luftburna vattenångan förflyttar sig upp på vinden genom många små "luftläckage" vid genomföringar och vid hörn mellan väggar och tak som gör det möjligt för luft och luftburen fukt att strömma uppåt till vinden. Fukten kondenseras ofta på kalla takytor, vilket höjer halten av fukt i träet och ibland även orsakar att vatten droppar ner på isoleringen. Fuktspärrar kan minska spridning av fukt på vinden, men luftläckage kan bära så mycket som upp till 10 gånger mer fukt upp på vinden än spridning genom Gips eller andra material. Eftersom en fuktspärrar bara stoppar ca 10% av fuktflödet in till takutrymmet, verkar det inte logiskt att halvera minsta fritt ventilerade utrymme som krävs (från 1/150 till 1/300) bara för att en fuktspärrar används . 

 Ventilationsfläktar är en tveksam lösning. De flesta är temperaturaktiverade, vilket innebär att de inte fungerar på vintern när fukt ackumuleras som snabbast. De är inte ett substitut för naturlig ventilation. Gavelventiler hjälper inte mycket heller, eftersom ingen luftflöde skapas om inte vinden blåser precis rätt. Det finns inga enkla svar på frågan om hur mycket ventilation som behövs i ett tak. Det man med säkerhet kan säga är att ventilationen bör vara jämnt fördelad mellan nockventilationen och bjälklagets ventiler, för både obehandlad plywood samt behandlad plywood. Valmade tak, platta tak och pulpettak är svåra att ventilera ordentligt då formen på dem hindrar en god naturlig ventilation. Varje typ måste analyseras individuellt för att säkerställa god fuktkontroll.

diskutera med våra experter? våra experter är här.